Ce este ordinul de protecție și pentru cine se aplică?

Ordinul de protecție reprezintă acea măsură care vine să combată cazurile de violență domestică ori violență care s-a produs între membrii de familie, protejând victimele față de agresori prin instituirea uneia/unor mai multe obligații în sarcina agresorului. În actuala reglementare, respectiv Legea nr. 217/ 2003, domeniul de aplicare al ordinului de protecție este cu privire la violența domestică, adică acolo unde s-au petrecut sau se petrec acțiuni ori inacțiuni de între soți ori foști soți, precum și între parteneri actuali ori foști parteneri, indiferent dacă aceștia locuiesc sau nu împreună. Legea condiționează emiterea ordinului de protecție de calitatea de membru de familie, astfel cum este definită la art. 5 din lege, a agresorului față de victimă, în sensul că ordinul de protecție este limitat la momentul actual la cadrul general al violenței domestice.

Realitatea arată că formele de agresiune sunt diverse, această realitate fiind constată în actul normativ care permite emiterea ordinului de protecție în cazul: utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante ori umilitoare (violența verbală), provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței victimei, a locului de muncă ori a locurilor frecventate de aceasta (violența psihică), vătămarea corporală ori orice acte de agresiune fizică (violența fizică), privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară (violența economică), izolarea victimei de membrii săi de familie ori de comunitate (violența socială) etc. S-au transpus și ipotezele în care victima este agresată în mediul online, legea denumind în mod larg această agresiune ca fiind violență cibernetică.

Ordinul de protecție este în principiu de două feluri: provizoriu, atunci cănd este emis de către Poliție ori judiciar, în situația în care este emis de instanța de judecată.

Ordinul provizoriu se emite în situația în care organele de poliție constată existența unui risc iminent ca viața ori siguranța persoanei să fie puse în pericol. Ordinul provizoriu are o durată maximă de 5 zile, calculat pe ore – 120 de ore- de la emitere și poate conține unele măsuri precum: îndepărtarea agresorului din locuința victimei, obligarea agresorului la purtarea unei distanțe față de victimă, de reședința sa, de locul de muncă ori unitatea de învățământ, purtarea unui dispozitiv de electronic de supraveghere etc. Acesta este imediat executoriu și obligatoriu și se comuncă de îndată victimei și agresorului prin înmânarea, sub semnătură, a unei copii/duplicat al ordinului emis de polițist. Contestarea acestuia se poate face în termen de 48 de ore de la emitere la judecătoria din raza teritorială a unității de poliție din care face parte polițistul care a emis ordinul de protecție.

Ordinul de protecție poate fi cerut și pe cale judecătorească– astfel victima se poate adresa judecătoriei din raza teritorială în care își are domiciliul ori reședința, printr-o cere, care poate fi formulată și de reprezentantul legal al victimei. Această cerere este scutită de taxa de timbru, iar asistența juridică asigurată de un avocat este obligatorie pe durata procedurilor în fața instanței. Conținutul acestui ordin este mai larg (art. 38 din Legea nr. 217/ 2003) față de ordinul provizoriu, instanța putând lua, de exemplu, următoarele măsuri: interdicția agresorului de a se deplasa în anumite locuri, interdicția agresorului de a comunica în orice mod cu victima, cazarea/ plasarea victimei într-un centru adecvat ce se ocupa cu protecția și găzduirea victimelor, obligarea purtării permanente a unui dispozitiv electronic de supraveghere etc. Este posibil ca instanța să solicite inclusiv internarea nevoluntară într-o unitate psihiatrică, dacă situația particulară a agresorului impune o astfel de măsură.

Bineînțeles necesitatea uneia/ mai multor măsuri precum și durata acestora se analizează de instanța de judecată raportat la cazul concret al victimei. În orice caz, judecata se face de urgență și cu precădere, însă, în cazuri de urgență deosebită, justificate de riscuri iminente care atentează la viața și siguranța victimei, instanța analizează cererea și poate emite ordinul chiar în aceiași zi, fără citarea părților. Celeritatea procedurii este motivată de actualitatea agresiunilor exercitate față de victime și de necesitatea înlăturării imediate a acestor agresiuni- sens în care, în această procedură nu sunt admisibile probe a căror administrare necesită un timp îndelungat. Soluționarea nu poate depăși 72 de ore de la depunerea cererii, cu excepția cazului în care este activ în același timp un ordin provizoriu, emis înainte de formularea cererii. Hotărârea prin care instanța a emis ordinul de protecție supusă numai apelului, în termen de 3 zile de la pronunțare ori comunicare.

Conform Legii nr. 217/ 2003, înainte de modificări, măsurile dispuse de către instanță nu vor putea depăși 6 luni de la momentul emiterii ordinului de protecție, iar dacă nu s-a stabilit o durată, se prezumă că măsurile vor fi active pe o perioadă de 6 luni de la emiterea ordinului. Conform comunicatului oficial pus la dispoziție de IGPR, în cursul anului 2022: instanțele judecătorești au emis 10.193 de ordine de protecție, 4.718 fiind provenite din ordine de protecție provizorii.”

Modificări recente

În decursul ultimilori ani au fost elaborate mai multe propuneri pentru modificare a Legii nr. 217/ 2003 în vederea extinderii cadrului de aplicare a ordinului de protecție, a actelor de violență în cazul cărora poate fi aplicat, precum și în vederea introducerii unor noi măsuri de siguranță. Propunerile vin în completarea lipsurilor cu care această Legea s-a confruntat de-a lungul timpului, în vederea acordării unei protecții eficiente victimelor.

Modificarea substanțială pe care acest proiect (https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2023/07/LG.pdf ) își propune să o implementeze este extinderea cadrului de aplicare a ordinului- dacă în prezent ordinul putea fi emis numai în situații în care actele de agresiune erau exercitate între membrii de familie, noul proiect de lege enunță că ordinul de protecție poate fi emis împotriva oricărui agresor, fără a mai fi condiționată emiterea ordinului de calitatea de membru de familie.

O altă modificare importantă este simplificarea procedurii de emitere a unui ordin de protecție provizoriu- proiectul propune ca acesta să fie emis de îndată, la cererea scrisă a victimei, în situația în care din situația de fapt rezultă iminența unui risc cu privire la viața și siguranța victimei. În continuare, proiectul de lege condiționează existența și evaluarea riscului iminent pe baza aceluiași formular de evaluare a riscului, utilizat și în reglementarea actuală. De asemenea s-a introdus o nouă obligație în sarcina polițiștilor, ce nu are corespondent în actuala reglementare- atunci când polițistul, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost sesizat cu privire la săvârșirea unui act de violență acesta are obligația de a informa victima cu privire la dreptul acesteia de a cere emiterea unui ordin de protecție. Totodată s-a extins sfera măsurilor care pot fi dispuse prin ordinul provizoriu- se va putea dispune prin ordinul provizoriu și interzicerea oricărui contact cu victima, chiar și telefonic, dar și obligația agresorului de a preda armele deținute și autorizațiile în baza cărora sunt deținute.

În ceea ce privește ordinul de protecție judiciar, în data de 20. 07. 2023 a fost publicată în M.Of. Legea nr. 240/ 2023 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/272310) cu articol unic, care a modificat durata măsurilor de siguranță ce pot fi dispuse de instanță- astfel conform noii modificări, în vigoare la acest moment, măsurile dispuse de către instanță nu pot depăși 12 luni de la emiterea ordinului, iar dacă nu a fost stabilită o perioadă se prezumă că măsura dispusă va fi activă pe o perioadă de 12 luni de la emiterea oridinului. Astfel noua modificare dublează perioada pe care poate fi dispusă măsura de siguranță, modificare care vine în interesul unei mai bune protecții a victimelor.

O altă modificare semnificativă adoptată în decursul anului 2023, o privește o nouă măsură de siguranță introdusă- realitatea practică a arătat în mai multe cazuri că subiecții violenței domestice pot fi în susbidiar și copiii victimelor. Astfel prin Legea nr. 114/ 2023 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/270064) publicată în M.Of. în 10.05. 2023 s-a introdus posibilitatea instanței de a dispune interdicția agresorului de a încasa alocația de stat pentru copii și încuviințarea încasării acesteia părintelui/ persoanei căruia/ căreia i-a fost încredințat copilul. Modificarea vine să se asigure că agresorul nu va profita de pe urma victimelor violențelor sale și că resursele financiare destinate copilului nu vor fi în mâinile agresorului.

De asemenea, proiectul de lege propune ca persoanele care potrivit art. 315 Cod Procedură Civilă, nu pot fi ascultate ca martori, să facă subiectul ascultării în procedura judecătorească a emiterii ordinului, persoane precum: logodnicul, soțul/ soția, concubinul, rudele sau afini până la gradul al 3-lea inclusiv etc.

În situația în care ați fost victima unor astfel de agresiuni, avocații din cadrul NexumLegal vă pot asista atât în procedura ordinului de protecție, cât și în procedurile ulterioare desfășurate în fața organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești.

× Aveți nevoie de ajutor?